Защита на търговска марка


Какви действия следва да предприемете в случай, че търговската ви марка се използва от трети лица без каквото и да било съгласие от ваша страна?

Тежестта на прилагането на правата върху регистрирана и/или вече заявена за регистрация търговска марка лежи изцяло върху нейния притежател, респективно заявител. В качеството ви на притежател/заявител на марката сте този, който трябва да идентифицира всяко едно нарушение и да реши какви мерки да предприеме за прилагане на правата върху марката си.

Честа практика е притежателят на вече регистрирана търговска марка да се обърне към специалист, които да извършва наблюдение на търговската марка и в случай на риск незабавно да уведоми притежателят с цел предприемане на необходимите правно-процесуални действия.

Докато трае процедурата по регистрация на заявена търговска марка, представителят по интелектуална собственост, респективно лицето подало заявлението, следва да извршва наблюдение с оглед защита от евентуално подаване на заявление за същата марка от друго лице в периода преди марката да бъде допусната за регистрация от съответното ведомство.

В случаите, в които притежателят на заявена и/или регистрирана търговска марка установи, че трето лице полва марката без негово позволение, като предлага стоки и/или услуги, извършва внос/износ, търгува, представя, промотира или по друг начин се ползва от марката е препоръчително да се обърне към специалист, като представи всички доказателства за това, с цел създаване а адекватна защита и предприемне на съответните правни действия за навременно спиране или осуетяване на тези действия.

В случай, че сами установите нарушение на правата върху заявената и/или регистрирана търговска марка, можете да предприемете действие, като изпратите официално писмо (известно още като писмо “спри и се откажи”) до евентуалния нарушител, с което да го информирате за предполагаемото нарушение, които установявате, като се легитимирате като лице, собственик или заявител на запазената търговска марка. За изготвянето на такова писмо и окомплектоване на съответните доказателства към него, както и начина, по който то трябва да бъде изпратено, с цел ползването му в последствие като годно доказателство, се препоръчва да ползвате услугите на специалист в сферата на интелектуалната собственост.

В случай, че смятате, че нарушението по отношение на правата ви върху запазената търговска марка е умишлено и знаете къде и по какъв точно начин се извършват нарушенията по отношение на правата ви, то имате възможност а и правото а подадете сигнал, на основание на който да се извърши внезапна проверка на евентуалния нарушител (юридическо или физическо лице), като му бъде извършен обиск и конфискация от компетентните органи. Следва да се има предвид, че при неправилно, непълно или неточно подаден сигнал, е възможно това действие да постигне обратен ефект, което да доведе до допълнителни разходи, дори и да бъдете осъден да платите разноски и пропуснати ползи на лицето, което според вас е било евентуален нарушител.

След като бъде надлежно установен, нарушителят може да бъде принуден от съдебните органи да ви разкрие самоличността на лицата, участвали в производството и разпространението на нарушаващите правата Ви стоки или услуги, както и за каналите на разпространението им.

Съдебните власти могат да наредят, по Ваше искане и като ефикасна санкция за нарушението, нарушаващите правата Ви стоки и материали да бъдат унищожени или извадени от търговската мрежа без каквато и да била компенсация за нарушителя.

Като притежател на марка можете да използвате следните видове защита на правата си върху нея:
1. Гражданскоправна,
2. Наказателноправна,
3. Административноправна, и
4. Мерки по границата.

За предотвратяване вноса на стоки с фалшифицирани марки (имитации, копия, заблуждаващи или сходни) са разработени мерки за граничен контрол, от които притежателите на марки в могат да се възползват чрез митническите власти. Като притежател на марка имате право да потърсите съдействие от митническите органи на границата, т.е. преди фалшивите стоки да бъдат разпространени на територията на която търговската ви марка е защитена. Има случаи, в които, макар търговската ви марка да е регистрирана но не на територията, на която тя се предлага да бъде извършена защита. Митническите органи имат право да задържат стоките, за които има достатъчно основания да се предполага, че нарушават правата ви върху регистрирана марка както по своя инициатива, така и въз основа на подадено искане от ваша страна, придружено от копия на докумени, доказващи валидността на регистрацията на защитената търговска марка, а така също и правата върху нея.

В случай, че имате съмнения, предположения или сте сигурен, че са налице нарушения на правата върху притежаваната от вас търговска марка, можете да направите запитване на този сайт за да получите професионално съдействие за своевременна защита.